Company Activities
21 November 2013
โรงงาน TIS ทำบุญเลี้ยงพระก่อนฤดูการผลิตปี 2556/2557

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ (กลุ่ม KTIS) จัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนวันเปิดหีบในฤดูการผลิตปี 2556/2557 โดยมี "คุณอภิชาต นุชประยูร" ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิศวกรรม กลุ่ม KTIS (คนที่ 2 จากขวา/ภาพล่างขวา)"คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์" ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-TIS (คนที่ 2 จากซ้าย/ภาพล่างขวา) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมงาน ที่โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.อุตรดิตถ์