Company Activities
23 November 2013
EPPCO จัดงาน "ผู้บริหารพบพนักงานก่อนเดินเครื่องจักร"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 โรงงานเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ ได้จัดงาน "ผู้บริหารพบพนักงานก่อนเดินเครื่องจักร" โดยมี คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS (คนซ้าย/ภาพขวาล่าง) เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานแต่ละหน่วยเข้าร่วมงาน ที่โรงงานเอ็นไวรอนเม็นท์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะพูดคุย ให้โอวาทแก่พนักงาน รวมทั้งมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีสถิติดีเด่น ไม่ขาด ลา มาสาย เป็นเวลา 7 ปี, 6 ปี, 5 ปี,4 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน