Company Activities
17 February 2014
KAIZEN

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 อาจารย์ภราดร จินดาวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงานเดินทางไปให้ความรู้ความเข้าใจในการทำ KAIZEN แก่ผู้บริหาร วิศวกร และหัวหน้าแผนก เพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและนำไปปรับปรุงวิธีการทำงาน การลด เลิก เปลี่ยน ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์