Company Activities
16 May 2014
KTBF นำรถแบ็คโฮขุดบ่อเพื่อเก็บกักน้ำ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทีมงานภาพลักษณ์องค์กรประจำโรงงานเกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพนำรถแบ็คโฮมาทำการขุดบ่อ ขนาด กว้าง 9.50 เมตร ยาว 18 เมตร ลึก 2 เมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงงาน และเพื่อเก็บกักน้ำบริเวณด้านหน้าตัวอาคารสำนักงานฯตามนโยบายของท่านผู้บริหาร