Company Activities
08 June 2014
TIS เข้าร่วมชมรมคนรักในหลวง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 คุณสินชัย วชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้จัดการฝ่ายไร่ โรงงานน้าตาลไทยเอกลักษณ์ นาทีมผู้บริหารและพนักงานอาวุโสฝ่ายไร่ เข้าร่วมชมรมคนรักในหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมสานักงานศักดิ์สยามลิสซิ่ง ต.ท่าอิฐ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์