Company Activities
6 October 2014
"เคทิส" จัดสัมมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ โรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เคทิส "KTIS" จัดสัมมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำปรัชญาที่พระราชทานให้กับคนไทยไปใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภายในงานมีชาวไร่อ้อยและประชาชนร่วมงานกว่า 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล