Company Activities
28 May 2018
KTIS ร่วมกิจกรรมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

คุณวาริณ ศุภกิจไพศาล ผู้จัดการโรงงาน และคุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการสำนักงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS พร้อมด้วยพนักงานจากฝ่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ตามนโยบายของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส่งเสริมให้วัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางชุมชน และศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ในการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยกิจกรรมการทำความสะอาดวัดครั้งใหญ่ภายในบริเวณวัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 และวัดวาปีรัตนาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561