Company Activities
21 September 2018
กลุ่ม KTIS สนับสนุนโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองโพ”

วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดย คุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณศมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE และคุณสาธิต ม่วงสิงห์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ EPPCO พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบภาชนะบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อย สนับสนุนโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองโพ” ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีคุณอนันต์ ศรีรักษาแก้ว พัฒนาการอำเภอตาคลี (ที่ 3 จากขวา) และ คุณสมทรง ปานพรม กำนันตำบลหนองโพ (กลาง) เป็นผู้รับมอบ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนี้เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยการนำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ผนวกกับการท่องเที่ยวมาแปลงเป็นรายได้กระจายอยู่ภายในชุมชน สร้างชุมชนให้แข็งแกร่งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง