Company Activities
29 January 2019
KTBE จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการ "โรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"

บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด หรือ KTBE ซึ่งเป็นโรงงานเอทานอลของกลุ่ม KTIS จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "KTBE FUTSAL LEAGUE" ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานหันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ตามโครงการ "โรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ที่ KTBE ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด