CSR Activities
24 May 2554
มอบทุนการศึกษา

โรงงานน้ำตาลรวมผลจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล (COO) โรงงานน้ำตาลรวมผลเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโรงงานรวมผล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์