CSR Activities
26 October 2554
บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

ทีมงานโรงงานน้ำตาลรวมผลจัดกิจกรรมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ บริเวณโรงงานน้ำตาลรวมผล