CSR Activities
08 October 2555
มอบสิ่งของให้เด็กนักรียนโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา

ภราดร จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวัตถุดิบและผู้อำนายการสำนักพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร สุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ และ สุเมธ อมรนพรัตนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม KTIS ร่วมกันแจกเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำตาลทรายของกลุ่ม KTIS ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา โดยมี สุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา