CSR Activities
07 January 2556
มอบเงินสมทบทุนการจัดงานวันคนพิการ

คุณไวพจน์ ม่วงแป้น (คนกลาง) หัวหน้าแผนกบุคคล และ คุณกฤษฎา สวาสุ (ที่ 1 จากทางขวา) หัวหน้าแผนกยานยนต์ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด มอบเงินสมทบทุนการจัดงานวันคนพิการให้กับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี คุณอุษณีย์ คำสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ที่ 1 จากทางซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556