CSR Activities
04 May 2557
EPC ปรับปรุงถนน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 คุณจารัส สีขาว หัวหน้าแผนกบุคคลและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จากัด และทีมงาน นารถโม่ปูนไปปรับปรุงสภาพพื้นถนนบริเวณบ้านหัวหว้า เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุจากพื้นถนนไม่เรียบ ณ บ้านหัวหว้า อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท