CSR Activities
09 June 2557
กลุ่ม KTIS จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 พ.ต.ท.เมตตา เถื่อนวรรณา หัวหน้าคณะกรรมการชุดปฏิบัติงานทีมงานมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) นาทีมผู้บริหาร และพนักงาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม พร้อมด้วยมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน และเยาวชนของชาติ ให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดหนองวาปีรัตนาราม ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์