CSR Activities
23 July 2557
KTBP จัดโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงงานเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จัดโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการกับชุมชน ภายในงานได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 60 เมกะวัตต์ ทั้งนี้รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่ง นำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยงานนี้มีชาวบ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ณ โรงงานเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์