CSR Activities
14 January 2559
TIS มอบเงินสนับสนุนกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 14 มกราคม 2559 อ.สมศักดิ์ ท้วมเสน ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) นายไวพจน์ ม่วงแป้น หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (ขวาสุด) และทีมมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปเป็นทุนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์