CSR Activities
14 January 2559
TIS มอบเงินสนับสนุนโครงการสังคมบูรณาการฯ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 14 มกราคม 2559 อ.สมศักดิ์ ท้วมเสน ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนา(ที่ 5 จากซ้าย) นายไวพจน์ ม่วงแป้น หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (ที่ 4 จากซ้าย) และทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน โครงการสังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมี นางสุภัสสร พรหมวงศนันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ