Company Activities
21 December 2012
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมและดูงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำโดย พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว และเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่ม KTIS โดยมี คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS ท่านอาจารย์ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS และคณะฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555