Company Activities
12 January 2013
งานวันเด็กแห่งชาติ

คุณสุชาติ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการละเล่นและแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งงานนี้จัดให้กับลูกหลานของพนักงานบริษัทในกลุ่ม KTIS ณ บริเวณลานเอนกประสงค์บ้านพักพนักงาน ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556