Company Activities
18 June 2013
อบรมแม่บ้านกลุ่ม KTIS

กลุ่ม KTIS เชิญ คุณแซลลี่ ไชยกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพิเศษให้กับโรงแรมระดับห้าดาวเป็นวิทยากรการอบรมแม่บ้านในหัวข้อ "ระเบียบในการปฏิบัติงานของแม่บ้านเพื่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม KTIS" โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมกนกทิพย์ โรงงานเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556