Company Activities
20 November 2013
จัดอบรมเรื่อง "การใช้งานรถตัดอ้อยและรถคีบอ้อย" ของ โรงงาน TIS

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ (กลุ่ม KTIS) จัดอบรมการใช้งานรถตัดอ้อยและรถคีบอ้อย ให้กับพนักงานทั้งเก่าและใหม่จำนวน 195 คน โดยมี "คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์" ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- TIS (คนกลาง ภาพบน) เป็นประธาน ที่ห้องสัมมนา โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่ได้วางไว้ และป้องกันสิ่งเจือปนที่มากับอ้อย ที่จะทำให้เกิดการสูญเสียในกระบวนการหีบอ้อย และทำให้เครื่องจักรเสียหายก่อนเวลาอันควร ซึ่งปีนี้ทางโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์มีรถตัดอ้อยใหม่เพิ่มขึ้น 8 คัน รวมเป็น 45 คัน โดยประมาณการแล้ว สามารถตัดอ้อยได้ถึง 50-55 % ของกำลังการผลิตต่อวัน