Company Activities
21 November 2013
โรงงาน TIS เปิด โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ผู้จัดการฝ่ายไร่ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ (กลุ่ม KTIS) เป็นตัวแทนโรงงานฯ เปิด "โครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพาะปลูกอ้อย" ร่วมกับ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3 เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโรงเรียนในการปลูกอ้อย และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำไร่อ้อย โดยกำไรจากการเก็บผลผลิตมอบให้โรงเรียนเป็นทุนการศึกษาของนักเรียน ที่ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์