Company Activities
28 November 2013
TIS จัดงานสาธิตเครื่องมือการเกษตรสมัยใหม่ ปีที่ 9

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จัดงานสาธิตเครื่องมือการเกษตรสมัยใหม่ ปีที่ 9 เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยมี คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS เป็นประธานเปิดงาน ที่ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกอ้อยไร่บ่อ 800 จังหวัดอุตรดิตถ์