Company Activities
19 May 2014
รง.KTIS จัดงานกีฬาภายใน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จัดงานกีฬาสีภายในโรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสร้างความรักสามัคคีในการทางานเป็นทีม ตามโครงการ Happy Work Place โดยมี คุณภราดร จินดาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - KTIS เป็นผู้เปิดงาน ณ โรงงานเกษตรไทยฯ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์