Company Activities
24 May 2014
TIS ประชุมสรุปผลการดำเนินงานหลังปิดหีบ ปีการผลิต 2556/2557

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานหลังปิดหีบ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายไร่, ฝ่ายโรงจักร และฝ่ายสานักงาน เพื่อหาข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต และนำมาแก้ไขในฤดูการผลิตต่อไป โดยมี คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TIS เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์