Company Activities
26 May 2014
กลุ่ม KTIS จัดอบรมการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายการสื่อสารองค์กร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมในหัวข้อ "การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวที่ถูกต้อง" ให้กับเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพของกลุ่ม KTIS เพื่อนาหลักวิธีการ และเทคนิคการถ่ายภาพที่ถูกต้องไปใช้งาน และสามารถถ่ายภาพกิจกรรมภายในกลุ่ม KTIS ได้อย่างมืออาชีพ โดยมี คุณสุรศักดิ์ คลี่แก้ว เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมกนกทิพย์ โรงงานเอ็นไวรอนเม็นพัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์