Company Activities
18 June 2014
TIS ร่วมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 บริษัท น้าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมด้วยนาอาหารไปเลี้ยงพี่น้องประชาชน เพื่อให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี มีสุข (Smile Smart and Happiness) และร้องเพลงชาติร่วมกันเวลา 18.00 น. พร้อมโบกธงชาติเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่รักษาเอกราชของชาติไทย ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์