Company Activities
26 June 2014
KTIS สำนักงำนกรุงเทพฯ จัดสัมนำประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนำยน 2557 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูกำร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) สำนักงำนกรุงเทพฯ จัดสัมนำประจำปี 2557 ภำยใต้แนวคิด "The Power of KTIS" ให้กับผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กรให้เกิดควำมผูกพัน ควำมสำมัคคีและสร้ำงประโยชน์ในกำรทำงำนร่วมกัน ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ต.แก่งโสภำ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก์