Company Activities
05 July 2014
TIS รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2557

วันที่ 5 กรกฏาคม 2557 คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เป็นตัวแทนโรงงานฯ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2557 จาก คุณพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ