Company Activities
08 July 2014
TIS ร่วมส่งเสริมโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 คุณสินชัย วชิรโสภาไพทูรย์ ผู้จัดการฝ่ายไร่ นาทีมหัวหน้างานและพนักงาน โรงงานน้าตาลไทยเอกลักษณ์ ร่วมจัดโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรและการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ตามนโยบายของรัฐบาล ภายในงานมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร การให้คาปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอ้อยตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยว และมีการสาธิตเครื่องมีการเกษตรที่ทันสมัยจาก โรงงานน้าตาลไทยเอกลักษณ์ โดยมี คุณสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ไร่ทดลองน้าทิพย์ หมู่ 9 ต.น้าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์