Company Activities
05 August 2014
TIS สนับสนุนน้ำตำลทรำย

วันที่ 5 สิงหำคม 2557 คุณนพกฤต ขำคง ผู้ช่วยผู้จัดกำรโรงงำนน้ำตำลไทยเอกลักษณ์ เป็นตัวแทนโรงงำนฯ มอบน้ำตำลทรำยให้เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปแจกจ่ำยให้กับพี่น้อง ประชำชน ในงำน "เกษตรรวมใจบริกำรประชำชน เทิดไท้องค์รำชินี" ซึ่งเป็นกำรสนันสนุนนโยบำยรักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร โดยมี คุณสุรัตน์ สงวนทรัพย์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก