Company Activities
15 August 2014
TIS ร่วมจัดงาน "เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี"

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จัดงาน "เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ภายใต้ "โครงการสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนา ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงงานด้านการเกษตร ณ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย