Company Activities
26 November 2014
KTIS ต้อนรับคณะ OSK'72

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือเคทิส "KTIS" ให้การต้อนรับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 72 หรือคณะ OSK'72 นาโดยคุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ โดยมี ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ผู้บริหารกลุ่ม KTIS พาเข้าดูกระบวนการผลิตน้าตาลและโรงงานอื่นๆในกลุ่มหนองโพ เช่น โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อย โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานเกษตรไทยฯ อย่างครบวงจร ณ เคทิส คอมเพล็กซ์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์