Company Activities
27 November 2014
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ TIS เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติกัลยาณมิตร ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานน้าตาลไทยเอกลักษณ์ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติกัลยาณมิตร ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ จากคุณชัช กิตตินภดล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งโล่เชิดชูเกียรติกัลยาณมิตรเป็นโล่รางวัลที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.ระดับจังหวัด มอบให้แก่ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม