Company Activities
08 December 2014
TIS จัดงานโครงการแหล่งเรียนรู้การปลูกอ้อย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 ธันวาคม 2557 โรงงานน้าตาลไทยเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นโรงงานน้าตาลของกลุ่มเคทิส จัดงานโครงการแหล่งเรียนรู้การปลูกอ้อยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นาโดยคุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ TIS และพนักงานทั้งฝ่ายไร่และฝ่ายโรงจักรของโรงงานน้าตาลไทยเอกลักษณ์ โดยมีคุณสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ เป็นตัวแทนโรงงานน้าตาลไทยเอกลักษณ์รับมอบโล่รางวัลจากโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นมอบให้เพื่อแสดงว่า โรงงานน้าตาลไทยเอกลักษณ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการศึกษาในวิชาชีพดีเด่น และภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกอ้อยบนรถปลูกอ้อยในแปลงสาธิตของโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียน ผู้ปกครอง ชาวไร่อ้อย และผู้สนใจ