Company Activities
24 January 2014
กลุ่ม KTIS บริจาคปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วมอบมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

วันที่ 24 มกราคม 2558 ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล (ซ้าย) ผู้อานวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS มอบปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วพร้อมเงินบริจาค ซึ่งได้รับการบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม KTIS โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี (ขวา) ผู้อานวยการสานักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบปฏิทินและเงินบริจาคจากกลุ่ม KTIS เพื่อนาไปจัดพิมพ์อักษรเบลในการทาหนังสือให้คนตาบอด