Company Activities
12 November 2018
TIS จัดกิจกรรม CSR โครงการโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายไทยเอกลักษณ์

เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และพนักงานของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ (TIS) ในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนจัดกิจกรรม CSR ผ่านโครงการโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายไทยเอกลักษณ์ โดยได้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ในเรื่องอัคคีภัย และการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าของโรงเรียน ตลอดจนตู้น้ำดื่ม และอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่เป็นสิ่งสำคัญให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักการแบ่งปัน อันเป็นรากฐานสำคัญของการมี “จิตสาธารณะ” ของเด็กๆ