Company Activities
16 May 2019
กลุ่ม KTIS ร่วมพิธีมอบกล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS นำโดย คุณเลอพงษ์ ขลัง ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนแปลงไร่บริษัท (รูปขวา: ซ้ายสุด) คุณเอกรัตน์ เก่งวิทยา นักวิชาการไร่ และคุณจำนง รอดนิล นักวิชาการไร่ เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS เข้าร่วมพิธีและรับมอบกล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รูปขวา: ที่ 2 จากซ้าย) ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและติดตามเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่สำหรับเกษตรกร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานในพิธี และเกษตรกรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้กลุ่ม KTIS จะนำกล้าพันธุ์อ้อยดังกล่าวไปแจกจ่ายให้พี่น้องชาวไร่ และนำไปปลูกในแปลงเพื่อขยายพันธุ์ เป็นการแก้ไขปัญหาโรคใบขาวอย่างต่อเนื่อง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน