Company Activities
11 July 2019
TIS ถวายเทียนเข้าพรรษาให้กับวัดต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) นำโดย คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ TIS คุณไวพจน์ ม่วงแป้น หัวหน้าแผนกบุคคล พร้อมทีมงานภาพลักษณ์ ได้นำเทียนพรรษาถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 4 วัด ได้แก่วัดหาดเสือเต้น วัดสุวรรณคีรี วัดปากฝาง และวัดวังขอน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปี 2562 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ซึ่งมีความเชื่อว่าการถวายเทียนถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง เพราะเทียนคือบ่อเกิดแห่งแสงสว่าง และยังเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ