Company Activities
19 November 2019
KTIS 3 อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคุณศราวุธ แป้นพัด หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ และทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ณ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์