Company Activities
21 August 2020
TIS รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สปส.อุตรดิตถ์

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ขวา) บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หรือ TIS รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่นจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคุณสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ซ้าย) เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์