CSR Activities
12 September 2554
น้าดื่มแทนน้ำใจ

ทีมงานโรงงานน้ำตาลรวมผลจัดกิจกรรมบริจาคน้าดื่มให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ เพื่อส้าหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์