CSR Activities
12 February 2559
KTIS เปิดอุทยานการเรียนรู้การทาอ้อยครบวงจร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คุณมานิต อนรรฆมาศ นายอาเภอตาคลี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ "การทำอ้อยครบวงจรสู่ความยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปลูกอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านหนองกรวด ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีคุณวิษณุ เปี่ยมเพชร ผู้จัดการฝ่ายไร่ และเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ KTIS ให้การต้อนรับ ในงานเปิดอุทธยานการเรียนรู้ครั้งนี้ มีชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ผู้นำชุมชน พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก