CSR Activities
21 July 2560
KTIS มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนทดแทนทเี่สียหายจากอุทกภัย

คุณประเวช วิเลปนะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไร่ ตัวแทนในนาม กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์แนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ KTIS มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งของเดิมเสียหาย จากอุทกภัยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณสามารถ แสงสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพังพวยเป็นตัวแทนครูและนักเรียนรับมอบเงินสนับสนุน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่อไป เมื่อเร็ว ๆ นี้