CSR Activities
25 April 2562
กลุ่ม KTIS ร่วมใจบรรเทาภัยแล้งให้ชาวบ้านตำบลหนองโพ

วันที่ 25 เมษายน 2562 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดย คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล คุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการโรงงานบริษัท เคทิส ปุ๋ยชีวภาพ จำกัด (KTBF) คุณทองใบ ไพนรินทร์ รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (EPPCO) คุณสุวรรณน้อย ชัยแสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS ชมรม TO BE NUMBER ONE EPPCO และพนักงานโรงงานกลุ่ม KTIS ร่วมใจช่วยกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบส่งน้ำให้กับสระน้ำประปาของหมู่บ้าน เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งให้ชุมชนตำบลหนองโพ วัดหนองโพและวัดวาปีรัตนาราม โดยมี คุณณรงค์ ภักดีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ คุณสมทรง ปานพรม กำนันตำบลหนองโพ คุณนงเยาว์ เหงาโจ๊ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 คุณดอกบัว พันกลั่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 คุณสนม ภักดีสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 คุณบุญเลิศ บุญชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 พระสงฆ์วัดหนองโพ และชาวบ้านตำบลหนองโพร่วมเป็นสักขีพยานและถ่ายภาพร่วมกัน