CSR Activities
25 May 2562
TIS และ TEP ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คุณสมศักดิ์ ท้วมเสน ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนา พร้อมด้วยพนักงานบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) และบริษัท ไทยเอกลักษณ์ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (TEP) ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในกลุ่ม KTIS ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมู่ 9 ต.ผาจุก ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบสระสเปย์พอน บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบริเวณโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศอีกด้วย