Available Position

Job Vacancies at KTIS Group

You can view a detailed description of the available positions advertised by the company here. If you are interested in working with us, please fill in an application form online via this website.

Online Application

กลุ่ม KTIS (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)6 อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ ฝ่ายบุคคลสำนักงานใหญ่ 
โทรศัพท์ 0-26920859-66 ต่อ 166
ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน (ประจำอาคารเอกผล) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินธนาคาร,บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ระดับบังคับบัญชาหรือผู้นำทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถเก็บความลับบริษัทได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ปฏิบัติงานที่อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่ง สมุห์บัญชี (ประจำอาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ทองหล่อ) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในระดับบังคับบัญชาหรือระดับผู้จัดการในสายงานอย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • ปฏิบัติงานที่อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำอาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ทองหล่อ) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านบัญชี 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • ปฏิบัติงานที่อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารส่งออก (ประจำอาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ทองหล่อ) NEW
คุณสมบัติ:
  • เพศหญิง อายุ 23-25 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะด้านภาษาในระดับดี
  • ปฏิบัติงานที่อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร – Messenger (ประจำอาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ทองหล่อ) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่มีพันธะทางทหาร
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และมี มอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง
 • มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชน)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี
 • ปฏิบัติงานที่อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหาร NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้ หรือค้างคืนเป็นครั้งคราวได้
 • มีความสุภาพ อ่อนน้อม รับผิดชอบ ใจบริการและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชน)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี
 • ไม่มีประวัติการขับรถที่เกิดอุบัติเหตุที่มีคดีติดตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่ดื่มของมึนเมาและสูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
จำนวน:1 อัตรา
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(โรงงานเกษตรไทย)9 อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ติดต่อ นายสราวุฒิ เข็มวงษ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบุคคล
โทรศัพท์มือถือ 089-577-7637
ตำแหน่งช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (สังกัดจังหวัดนครสวรรค์) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานเกษตรไทยฯ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จำนวน:7 อัตรา
ตำแหน่งวิศวกรส่วนผลิต NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการผลิต/เคมี/เทคโนโลยีอาหาร
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานเกษตรไทยฯ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร (สังกัดจังหวัดนครสวรรค์) NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรกลวิธาน/เครื่องจักรกลการเกษตร
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานเกษตรไทยฯ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จำนวน:1 อัตรา
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(โรงงานรวมผล)- อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ติดต่อ คุณศิริสมคิด คำนวนถ้อย แผนกบุคคล
โทรศัพท์ 056-207225-6 , 0-5620-7228, 056-207255-6
บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (โรงงานเคทิส ไบโอเอทานอล)1 อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 9 หมู่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ติดต่อ นาย อดิศักดิ์ ทุมไซ ตำแหน่ง จนท. บุคคล
โทรศัพท์ 056338133
โทรศัพท์มือถือ 085-8744042
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบและมีความรู้ด้านความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานเคทิส ไบโอเอทานอล ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จำนวน:1 อัตรา
คุณวุฒิ:
ค่าจ้าง:
เงื่อนไข:
สวัสดิการ:
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (โรงงาน EPPCO)- อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 9/9 หมู่ 1 ถ.อรรถวิภัชน์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ติดต่อ แผนกบุคคล
โทรศัพท์ 056-3383338 ต่อ 157, 176
แฟกซ์ 056-338339